. RESTAURATIE & CONSERVATIE            . RESTAURATION & CONSERVATIONNL

Al honderden jaren lang wordt er in onze streken, België en Nederland, ambachtelijk geschilderd op glas dat daarna 'gebrand' wordt en in loodstrips gezet, het gebrandschilderde loodglasraam. De kwaliteit van ons glazen erfgoed is uniek, vele glasschilders en glazeniers werkten al sinds de vroege middeleeuwen aan het opbouwen van een waardevol en artistiek hoogstaand cultureel erfgoed. De kwantiteit is helaas minder; door oorlogen, vernielingen en roofzucht is er heel veel verloren gegaan van dit zo fragiele materiaal.

De glas conservator-restaurateur zorgt voor het onderhouden en voor het behoud of conservatie van dit kleurige erfgoed. Dit doet hij of zij met respect voor de culturele en de historische waarde en betekenis, met minimale interventies en altijd reversibel, wat betekent dat het originele materiaal maximaal behouden moet blijven en dat alle gedane ingrepen ontdaan moeten kunnen worden. Daarnaast zijn ook het esthetische en het artistieke element van groot belang. Mijn master in de beeldende kunsten die ik in 1984 behaalde, komt mij hierin dagelijks zeer goed van pas.

Een restauratie van een glasraam is iets anders dan het maken van een nieuw glasraam of creatie: behalve een gedegen ambachtelijke vakkennis, artistieke integriteit en kennis van de historische waarde moet men ook over een gezonde dosis inventiviteit en creativiteit beschikken.

In 2016 kreeg ik de erkenning van gecertifieerd ambachtsvrouw van de Commissie Ambachtslieden van de FOD Economie, een erkenning van authentiek vakmanschap en gedegen handwerk, een hele eer. Daarnaast volgde ik zes jaar lang de opleiding kunstambachten glas in lood en behaalde in 2018 mijn getuigschrift restauratie-conservatie  aan de academie van Beeldende Kunsten in Anderlecht. In 2020 volgde, ondanks de corona, ook mijn getuigschrift vrije glaskunsten.

Met grote bewondering voor de zovele bijzondere glasvensters en glasschilders uit deze streken, geniet ik elke dag weer van dit bijzondere en betoverende werk.
En zoals heel, lang geleden, in de verre en verdwenen middeleeuwen, laat het weer in ere herstelde erfgoed ons dan toe, het kleurige en fonkelende glazen verhaal te lezen en te bewonderen.


FR

Dans nos régions, la Belgique et le Pays-Bas, il existe depuis des centaines d’années une métier artisanale et artistique d'un très haute qualité: la peinture sur verre. Les pièces de verre peint qui sont cuite au four a haute température et ensuite montée dans une réseau de  plomb. La qualité de notre patrimoine verrier est extrêmement riche; de nombreux peintres et verriers travaillent depuis le début du Moyen Age à la construction d'un patrimoine non seulement culturellement précieux mais aussi artistiquement très élevée. La quantité est malheureusement moindre; par les guerres, des destructions et des pillages, une grande partie de ce matériel si fragile a été perdue.


Le conservateur-restaurateur de verre s'occupe de l'entretien et de la préservation ou de la conservation de ce patrimoine coloré. Il le fait dans le respect de la valeur et du sens culturel et historique, avec une intervention minimale et toujours réversible, ce qui signifie que le matériel original doit être conservée au maximum et que toutes les interventions faites, doivent être réalisées avec humilité. En outre, les éléments esthétiques et artistiques revêtent également une grande importance. Ma maîtrise en arts visuels, que j'ai obtenue en 1986, m'est d'une grande utilité au quotidien.


La restauration implique, en plus de connaissances artisanales approfondies, intégrité artistique et la connaissance de la valeur historique; elle requiert aussi une bonne dose d'inventivité et de créativité.

En 2016, j'ai reçu le certificat de femme artisan délivré par le Comité des artisans de l'économie FPS, une reconnaissance de l'artisanat authentique et de l'artisanat minutieux, un grand honneur. De plus, en 2018, j'ai obtenu mon certificat d'artisanat restaurateur-conservateur en vitraux à l'Académie des Arts Anderlecht section Métiers d'art. En 2020, malgré la corona, mon certificat d'art du verre libre a également suivi.


Avec une grande admiration pour tant de vitraux magnifiques et de peintres verriers de ces régions, j'apprécie chaque jour ce travail spécial et enchanteur. Et comme il y a très, très longtemps, au Moyen Age lointain et disparu, le patrimoine restauré nous permet à nouveau de lire et d'admirer l'histoire de ces verres colorés et
étincelant.


HOME


© 2015 ALL IMAGES, PHOTOGRAPHS AND INFORMATION ON THIS WEBSITE ARE COPYRIGHT PROTECTED AND NOT TO BE USED WITHOUT WRITTEN CONSENT OF THE OWNER IN ANY FORM OR MEDIA
© 2015 ALL RIGHTS SASKIA LUPINI-KLUTE  BEELDEND KUNSTENAAR, SCHILDER EN RESTAURATEUR VAN GLAS-IN-LOOD, GLAS-IN-KOPER EN GEBRANDSCHILDERD GLAS  -  SABAM BELGIUM